DC Motor Driver/DC.  DMD Series

DMD200T
DC12~48V, 10A x 2ch 


Buy
 매뉴얼 다운로드>    도면 다운로드>DMD400T
DC12~48V, 20A x 2ch  


Buy
매뉴얼 다운로드>    도면 다운로드>DMD750T
DC24~72V, 30A x 2ch


Buy
매뉴얼 다운로드>     도면 다운로드>DMD1K

DC12~48V, 50A. MDTS


Buy
매뉴얼 다운로드>      도면 다운로드>DMD1KT
DC12~72V, 50A x 2ch


Buy       
매뉴얼 다운로드>     도면 다운로드>
DMD2K
DC24~72V, 100A. MDTS 


Buy       
매뉴얼 다운로드>     도면 다운로드>--


㈜엠디로봇   |  CEO. 이정철   

TEL. 031 906 2241  

E-mail. motordriver@nate.com  

Address. 10442 경기도 고양시 일산동구 일산로 142 

유니 테크빌 263-2호

Business Number. 671-81-0075

Online license. 제2017-고양일산동-0476호