BL Series

BLDC. AC Power

BL9 / BLA / BLD / BLJ Series 


다양한 산업현장에서 활용되고 있으며 모바일로봇 및 

고도의 제어성이 요구되는 분야에 더욱 효과적입니다.


ㅁ90 | BL9N Series 

Key5*5*25/∮14 : BL9NCK30A0200

220VAC/ 3,000RPM/ 200W

 

Rated current : 0.9A

Shaft dia. : Ф14

Weight : 1.9kg

Rated torque : 6.4 kg-cm

Length of body : 72.5mm

Rated speed : 3,000RPM

Poles : 8poles/12slots

Degree of protect.: IP54

Operating Enviroment :  -20℃~40℃ / 0~80%RH

대응 제어기 : MDA200

대응 감속기 : K9H_B, K9H_BTH, 유성감속기 부착가능


ㅁ90 | BL9M  Series 

Key5*5*25/∮14 : BL9MCK30A0350 

220VAC/ 3,000RPM/ 350W


Rated current : 1.5A

Shaft Dia. :  Ф14

Weight :  2.5kg

Length of body : 87.5mm

Rated torque :  11.2kg-cm

Rated speed  :  3,000RPM

Poles :  8poles/12slots

Protection :  IP54

Operating Enviroment :  -20℃~40℃ / 0~80%RH

대응 제어기 : MDA400

대응 감속기 : 5GB, 유성감속기 부착가능


ㅁ90 | BL9L  Series 


Key5*5*25/∮14 BL9LCK30A0500

220VAC/ 3,000RPM/ 500W


Rated current : 2.2A

Shaft Dia. :  Ф14

Weight :  3.5kg

Length of body : 112.5mm

Rated torque :  16kg-cm

Rated speed  :  3,000RPM

Poles :  8poles/12slots

Protection :  IP54

Operating Enviroment :  -20℃~40℃ / 0~80%RH

대응 제어기 : MDA400

대응 감속기 : 유성감속기 부착가능


ㅁ104 | BLAM  Series 


Key5*5*25 : BLAMCK30A0750

220VAC/ 3,000RPM/ 750W


Shaft Dia. :  Ф14mm

Length : 116mm

Weight :  4.3kg

Rated current  :  3.0A

Rated torque :  23.8kg-cm

Rated speed  :  3,000RPM

Poles :  8poles/12slots

Protectio :  IP54

Operating Enviroment :   -20℃~40℃ / 0~80%RH

대응 제어기 : MDA1K

대응 감속기 : MBVG104, 유성감속기 부착가능


ㅁ104 | BLAL Series 


Key5*5*25 BLALCK30A1000

220VAC / 3,000RPM / 1KW


Shaft Dia. :  Ф14mm

Length : 146mm

Weight : 5.8kg

Rated current  :  4.2A

Rated torque :  31.8kg-cm

Rated speed  :  3,000RPM

Poles :  8poles/12slots

Protectio :  IP54

Operating Enviroment : -20℃~40℃ / 0~80%RH

대응 제어기 : MDA1K


ㅁ130 | BLDL  Series

 

Key6*6*35 : BLDLCK30A2000

220VAC / 3,000RPM / 2KW


Shaft Dia. :  Ф19mm

Length : 190.3mm

Weight :  9.5kg

Rated current  :  6.7A

Rated torque :  64kg-cm

Rated speed  :  3,000RPM

Poles :  8poles/12slots

Protectio :  IP54

Operating Enviroment :   -20℃~40℃ / 0~80%RH

대응 제어기 : MDA2K

ㅁ180 | BLJ  Series 


Key10*8*55: BLJSCK20A2000

220VAC / 2,000RPM / 2KW


Shaft Dia. :  Ф35mm

Length : 172mm

Weight :  16kg

Rated current  :  8.6A

Rated torque :  96kg-cm

Rated speed  :  2,000RPM

Poles :  8poles/12slots

Protectio :  IP54

Operating Enviroment :   -20℃~40℃ / 0~80%RH

대응 제어기 : MDA2K

ㅁ180 | BLJ  Series 


Key10*8*55 BLJMCK20A3500 

220VAC/ 2,000RPM/3.5KW


Shaft Dia. :  Ф35mm

Length : 232mm

Weight :  26kg

Rated current  :  15A

Rated torque :  167kg-cm

Rated speed  :  2,000RPM

Poles :  8poles/12slots

Protectio :  IP54

Operating Enviroment :   -20℃~40℃ / 0~80%RH

대응 제어기 : MDA2K


AC 파워- BLDC 모터를 최적으로 제어하는 모터드라이버

함께 설계되고 연동되어 더욱 강력한 성능으로 보다 효율적인 동작을 구현합니다.

AC 
BLDC Motor
 모터 사양모터명 Motor Driver
모터드라이버 사양
AC
BL9N Series220VAC, 3000RPM, 200WBL9NCK30A0200MDA200AC110~220V, 1.5A, 200W
BL9NCK30E0200
BL9NCK30B0200
BL9NCG30A0200
BL9NCG30E0200
BL9NCG30B0200
BL9M Series220VAC, 3000RPM, 350WBL9MCK30A0350MDA400AC110~220V, 2.5A, 400W
BL9MCK30E0350
BL9MCK30B0350
BL9MCG30A0350
BL9L Series
220VAC, 3000RPM, 500WBL9LCK30A0500MDA400AC110~220V, 2.5A, 400W
BL9LCK30E0500
BL9LCK30B0500
BLAM Series
220VAC, 3000RPM, 750WBLAMCK30A0750MDA1KAC110~220V, 5A, 1KW
BLAMCG30A0750
BLAMCG30E0750
BLAMCG30B0750
BLAL Series220VAC, 3000RPM, 1KWBLALCK30A1000
MDA1K
AC110~220V, 5A, 1KW
BLDL Series220VAC, 3000RPM, 2KWBLDLCK30A2000MDA2KAC110~220V, 10A, 2KW
BLJ Series220VAC, 2000RPM, 2kWBLJSCK20A2000MDA2KAC110~220V, 10A, 2KW
220VAC, 2000RPM, 2KW/3.5KWBLJMCK20A3500